Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka z Grupy ARGE, właściwa dla Państwa sprawy:
 2. Arge Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000271750, kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł., NIP 6792916969, REGON 120383399, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000066033;
 3. Arge Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000 271547, kapitał zakładowy 656.650.000,00 zł., NIP 6792917762, REGON 120383376, indywidualny numer rejestrowy (BDO) 000058808
 4. Arge spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000006118, kapitał zakładowy 154.000.000,00 zł., NIP 675-12-14-957, REGON 357040603;
 5. EGRA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 22A, 30-552 Kraków, KRS 0001009482 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP 679-32-56-044, REGON 523978933;
 6. dane kontaktowe dla wszystkich Spółek:  tel. 12 631-61-10, email: biuro@arge.pl.
 7. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być w zależności od rodzaju zagadnienia:
 8.  art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) – wyrażona zgoda,
 9. art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia – realizacja umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia,
 10. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 11. art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia – wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 12. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 13. udzielenie odpowiedzi na Państwa zapytanie,
 14. zawarcie umowy z właściwą Spółką z Grupy ARGE oraz realizacja postanowień takiej umowy,
 15. wypełnienie obowiązków nałożonych na właściwą Spółkę z Grupy ARGE przez przepisy prawa,
 16. ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami przysługującymi Administratorowi jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora,
 17. prowadzenie statystyk, analiz, zestawień etc. – na potrzeby właściwej Spółki z Grupy ARGE jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
 18. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być: spółki z grupy Arge, organy administracji publicznej, podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, księgowe etc. oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie Administratora, w zakresie oraz celu zgodnym z celem przetwarzania danych osobowych i przepisami prawa 
 • Podane dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny dla udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w odniesieniu do charakteru Państwa sprawy i nie dłuższy niż maksymalny okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wobec Administratora lub inny, jeżeli stosowne przepisy tak stanowią.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

[i] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4.05.2016 roku).